Zamknij

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poniżej przedstawiamy Państwu politykę prywatności, w której znajdują się informację dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach, tj. plikach cookie. Akceptacja polityki bądź zamknięcie oznacza, że wyraża Pan/Pani zgodę na postanowienia zawarte w polityce prywatności.

CZĘŚĆ A - POLITYKA PRYWATNOŚCI


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Zasada Trans - Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Brzesku,
ul. Szczepanowska 3, 32 - 800 Brzesko, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000535248, NIP: 8691018773, REGON: 85041307200000, tel.: (14) 6865300, email: info@zasadatrans.pl

  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:


I. Artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

II. Artykuł 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np.

a) wystawienie dokumentów księgowych (wystawianie i przechowywanie faktur),

b) udzielenie odpowiedzi na reklamacje.

III. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np.:

a) prowadzenie rejestrów usługi, zestawień, analiz i statystyk na potrzebny wewnętrzne,

b) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

c) marketing bezpośredni,

d) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,

e) zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring obiektów,

f) analitycznych i statystycznych

IV. Artykuł 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

Dane są przetwarzane dla celów:

a) realizacji konkretnej usługi,

b) prowadzenie rejestrów usługi, zestawień, analiz i statystyk na potrzebny wewnętrzne,

b) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

c) marketing bezpośredni,

d) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,

e) zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring obiektów


  Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane w celu wykonania umowy, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym bądź dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem np: dostawcy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi monitoringu i ochrony, operatorzy pocztowi i kurierzy, kontrahenci.

Twoje dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


  Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, które wskazano w pkt 2, tj:

a) w zakresie realizacji umowy - do czasu zakończenia realizacji usługi. Po tym czasie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa oraz w czasie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora np. przetwarzanie w celu dochodzenia roszczeń, w celach rozliczeniowych, realizacji rękojmi, przechowania danych przez okres wskazany przez np. przepisy podatkowe,

b) w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na Administratorze - do czasu wypełnienia tych obowiązków,

c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, W przypadku monitoringu - do 3 miesięcy lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

d) w zakresie udzielonej zgody - do czasu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytania bądź do czasu wycofania zgody.

  Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Jest Pan/Pani uprawniony do:

 1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych

 2. żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 4. przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi), zgodnie z treścią Rozporządzenia.


Uprawnienia o których mowa powyżej, można zrealizować przez kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe wskazano w pkt 1.


  Prawo wniesienia sprzeciwu


W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) , ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Jeżeli wniesie Pan/Pani skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych tych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

  Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczących go/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie.


  Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych


Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym umową jest warunkiem zawarcia tej Umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.


Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe.


  Źródło pochodzenia Pana/Pani danych osobowych. Skąd pozyskujemy Pana/Pani dane osobowe (kategorie danych)

Dane osobowe przede wszystkim są gromadzone bezpośrednio od klientów. Administrator przetwarza również dane osobowe, które nie zostały bezpośrednio pozyskane od Pana/Pani, np. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, dane dotyczące kierowców naszych kontrahentów.

Dane takie pozyskiwane są m.in. od osób Pana/Panią reprezentujących, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.


  Pliki cookies


I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze stron internetowych Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. "pliki cookies").

II. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

III. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

III. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

IV. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.


CZĘŚĆ B - REGULAMIN POWIERZANIA DANYCH


Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych w Zasada Trans-Spedition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Brzesku


§1

Postanowienia ogólne

 1. Zasada Trans-Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. świadczy usługi między innymi w zakresie:

 1. transportu drogowego,

 2. spedycji drogowej.

  W niniejszym regulaminie zostały uregulowane zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych kierowców realizujących transport. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administrator -oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Ze względu na charakter świadczonych usług Administratorem może być Zasada Trans-Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej "ZTS") lub Podwykonawca ZTS (dalej "Podwykonawca"), który realizuje usługi na zlecenie ZTS.

 2. Podmiot przetwarzający -oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora. Ze względu na charakter świadczonych usług Podmiotem przetwarzającym może być ZTS, Kontrahent ZTS (dalej "Kontahent"), na zlecenie którego ZTS realizuje usługi, adresat ładunku.

 3. Dalszy podmiot przetwarzający- podmiot, któremu podmiot przetwarzający powierza powierzone mu przez Administratora dane, w celu realizacji praw i obowiązków określonych w zleceniu transportu i spedycji drogowej.

 4. Przedmiot Umowy.Rodzaj danych osobowych podlegających powierzeniu oraz kategorie osób, których dane te dotyczą.

a) Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a Przetwarzający powierzenie to przyjmuje.

b) w zakresie realizacji transportu drogowego/spedycji na zlecenie Kontrahenta:

- ZTS występuje jako Administrator danych osobowych kierowców lub jako podmiot przetwarzający dane Podwykonawców i powierza/podpowierza przetwarzanie danych osobowych kierowców wykonujących usługę Kontrahentom, tj. imię, nazwisko kierowcy, numer dowodu osobistego kierowcy, numer rejestracyjny, nr prawa jazdy, numer telefonu kierowcy.

- Kontrahenci jako podmioty przetwarzające powierzają dane powierzone/podpowierzone przez ZTS adresatom ładunków,

  Czas trwania przetwarzania. Powierzenie przetwarzania danych ma miejsce na czas trwania współpracy.

 1. Charakter przetwarzania. Przetwarzanie powierzonych danych ma miejsce
  w formie elektronicznej i papierowej poprzez zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, usuwanie, niszczenie.

Przetwarzanie powierzonych danych przez Przetwarzającego odbywa się również w sposób i w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Przetwarzającego obowiązków ciążących na nim na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  Cel przetwarzania.Przetwarzanie powierzonych danych ma miejsce wyłącznie w celu wykonania zleceń przewozowych.§2

Obowiązki Administratora

 1. Każdy Administrator oświadcza, iż jest uprawniony do przetwarzania danych objętych niniejszym regulaminem oraz powierzenia ich przetwarzania Przetwarzającemu.

 2. Każdy z Podmiotów przetwarzających oświadcza, iż jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 3. Każda ze stron zobowiązana jest współpracować w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszego regulaminu.


§3

Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego/ Dalszego podmiotu przetwarzającego

(dalej "Przetwarzający")

 1. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu oraz w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.

 2. Przetwarzający stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, niezbędne do ochrony powierzonych mu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  W szczególności:

 1. Przetwarzający zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią
  do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

 2. Przetwarzający, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.


  Przetwarzający przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora/Podmiotu przetwarzającego, który podpowierzył dane. Powyższe dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


  Wymogu otrzymania udokumentowanego polecenia nie stosuje się w sytuacjach gdy obowiązek przetwarzania nakłada na Przetwarzającego prawo UE lub prawo polskie.
  W przypadku zaistnienia wspomnianego obowiązku prawnego Przetwarzający, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, informuje Administratora o tym obowiązku, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.  Strony przyjmują, iż udokumentowanym poleceniem Administratora/Podmiotu przetwarzającego, który podpowierzył dane odnośnie przetwarzania danych osobowych jest zlecenie transportowe Przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania danych do państwa trzeciego.


  Przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane przepisami prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szczególności przewidzianych w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. [dalej: RODO].  Przetwarzający oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.


  Przetwarzający zapewnia, aby dostęp do powierzonych danych osobowych posiadały tylko osoby, którym nadał on stosowne upoważnienia. Na żądanie Administratora, Podmiotu przetwarzającego, który podpowierzył dane, Przetwarzający niezwłocznie udostępni aktualną listę osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych.


  Przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione z jego strony do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tych danych w tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.


  Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, przewidzianych w niniejszym regulaminie.


  Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, pomaga Administratorowi/Podmiotowi Przetwarzającemu, który podpowierzył dane, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w obowiązujących przepisów prawa. Powyższe dotyczy w szczególności praw tej osoby przewidzianych w dziale III RODO.


  Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi/Podmiotowi Przetwarzającemu, który podpowierzył dane, wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.


  Po całkowitym zakończeniu współpracy, Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia wszelkich powierzonych danych i ich kopii, za wyjątkiem danych, do zachowania których Podmiot Przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


  Przetwarzający udostępnia Administratorowi, Podmiotowi przetwarzającemy, który podpowierzył przetwarzanie danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym regulaminie oraz umożliwia Administratorowi/Podmiotowi przetwarzającemu, który podpowierzył dane lub osobie upoważnionej przez Administratora/Podmiot przetwarzający, który podpowierzył dane przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.


  Przetwarzający zobowiązany jest poinformować Administratora/Podmiot przetwarzający, który podpowierzył dane:

 1. niezwłocznie - o jakimkolwiek wiążącym żądaniu organu lub podmiotu dotyczącym ujawnienia powierzonych mu danych osobowych; postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, orzeczeniu lub decyzji, realizowanych bądź planowanych kontrolach lub inspekcjach (przeprowadzanych przez inne podmioty niż Administratora/Podmiot przetwarzający, który podpowierzył dane) dotyczących powierzonych danych osobowych lub ich przetwarzania - jeżeli nie jest to na innej podstawie zabronione;

 2. w ciągu 24h - o jakichkolwiek przypadkach naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych oraz przekazać mu dane niezbędne do dokonania zgłoszenia organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 oraz zawiadomienia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 RODO,

 1. niezwłocznie - o wszelkich żądaniach dotyczących powierzonych danych osobowych otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

  Przetwarzający zobowiązuje się poinformować Administratora/Podmiot przetwarzający, który podpowierzył dane, jeżeli jego zdaniem polecenia wydane mu w zakresie przetwarzania danych osobowych naruszają obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§4

Kontrole

 1. Administrator/Podmiot przetwarzający, który podpowierzył dane uprawniony jest do kontroli, tego czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia niniejszego regulaminu.

 2. Administrator/Podmiot przetwarzający, który podpowierzył dane uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego, za uprzednim 2-dniowym uprzedzeniem.

 3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez kontrolującego, nie dłuższym niż 7 dni.

 4. Na żądanie Administratora/Podmiotu przetwarzającego, który podpowierzył dane Przetwarzający niezwłocznie wskaże wszystkie miejsca, w których przetwarzane są dane osobowe.


§5

Dalsze powierzenie przetwarzania danych

 1. Administrator wyraża niniejszym zgodę na dalsze powierzanie (podpowierzanie) przez Przetwarzającego przetwarzania powierzonych danych osobowych podmiotom trzecim, tj. adresatom ładunków, Kontrahentom.

 2. Strony ustalają, iż dane Dalszych podmiotów przetwarzających są podawane w konkretnym zleceniu.

 3. Przetwarzający zobowiązuje się poinformować Administratora/Podmiot przetwarzający, który podpowierzył dane o wszelkich innych podmiotach, którym podpowierzył przetwarzanie danych, umożliwiając Administratorowi wyrażenie sprzeciwu wobec tych zmian.


§5

Warunki finansowe przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych przez Przetwarzającego obywa się w ramach wynagrodzenia przewidzianego w konkretnym zleceniu. Przetwarzający nie otrzymuje z tytułu wspomnianego przetwarzania żadnego dodatkowego wynagrodzenia.§6

Czas trwania Umowy

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez czas trwania współpracy pomiędzy stronami.

 2. Umowa współpracy może zostać wypowiedziana przez Administratora/Podmiot przetwarzający, który podpowierzył dane w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

 1. Przetwarzający pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

 2. Przetwarzający przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem lub nie zapewnia im ochrony przewidzianej w niniejszym regulaminie;

 3. Przetwarzający powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora/Podmiotu przetwarzającego, który podpowierzył dane.


§8

Zasady poufności

 1. Przetwarzający zobowiązuje się bezterminowo do zachowania w poufności danych osobowych, o których powziął wiadomość w trakcie obowiązywania niniejszego regulaminu.


  Przetwarzający zapewnia, aby wszystkie osoby upoważnione z jego Strony do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się bezterminowo do zachowania w poufności danych osobowych, o których powzięły wiadomość w trakcie obowiązywania niniejszego regulaminu.


  Ustanie obowiązywania niniejszego regulaminu nie ma wpływu na obowiązki Przetwarzającego wskazane w ust 1 i 2 powyżej.


§9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. Spory powstałe w wyniku wykonywania niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę ZTS.

 3. W przypadku zawarcia umowy pisemnej o powierzeniu przetwarzania danych osobowych niniejszy regulamin obowiązuję w zakresie nieuregulowanym umową.

 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn. Za ważne powody, w przypadku których może dojść do zmiany treści regulaminu uznaje się:

 1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,

 2. konieczności dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych. jeżeli wymagać będzie tego obowiązujące prawo,

 3. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie.