Zamknij

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poniżej przedstawiamy Państwu politykę prywatności, w której znajdują się informację dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach, tj. plikach cookie. Akceptacja polityki bądź zamknięcie oznacza, że wyraża Pan/Pani zgodę na postanowienia zawarte w polityce prywatności.


W CHWILI OBECNEJ PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:


KLAUZULA INFORMACYJNA

Rekrutacja Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Zasada Trans - Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Brzesku, ul. Szczepanowska 3, 32 - 800 Brzesko, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000535248, NIP: 8691018773, REGON: 85041307200000 Dane kontaktowe Administratora: tel.: 14 6865300, fax: 14 6865301.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym np. dane do kontaktu, czy wizerunku na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w przyszłych rekrutacjach, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz Administratora usługi związane przetwarzaniem danych w celach realizacji procesu rekrutacji.

Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane W przypadku prowadzenia przez Administratora zorganizowanego procesu rekrutacji na określone stanowisko, dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą Jest Pan/Pani uprawniony do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi); w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy; – zgodnie z treścią RODO. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO. Prawo wniesienia sprzeciwu W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Profilowanie W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja o dobrowolności podania danych Podanie przez Pana/Panią danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów związanych z przebiegiem procesu rekrutacji lub rozpatrzenia kandydatury na staż bądź praktykę.